Boljević predao dopunu prijave: UP priznala da je skrivala let Porfirija

Vještak za elektroniku, telekomunikacije i vazduhoplovstvo Predrag Boljević predao je Vrhovnom državnom tužilaštvu dopunu krivične prijave koju je predao juče.

Podsjetimo, on je juče predao krivičnu prijavu protiv protiv premijera Dritana Abazovića, direktora Uprave policije Zorana Brđanina i još šest osoba zbog protivzakonitog ulaska patrijarha SPC Porfirija u Crnu Goru.

U dopuni krivične prijave, Boljević se poziva na zvanično saopštenje Uprave policije u kojem je navedeno da je delegacija Srpske pravoslavne crkve, na čelu sa patrijarhom Porfirijem, u Crnu Goru je ušla u skladu sa odredbama Zakona o graničnoj kontroli.

”Ovim saopštenjem nesporno se potvrđuje saznanje da je Njegova Svetost Arhiepiskop pećki, Mitropolit beogradsko-karlovački i Patrijarh srpski gospodin Porfirije i apostolski administrator Đakovačke eparhije sa još 4 sveštena lica, neposredno prije 10h, dana 03.08.2022. godine boravio na području kampa Sektora policije posebne namjene na Zlatici”, naveo je Boljević.

Takođe, kako dodaje Boljević, ovim se saopštenjem potvrđuje saznanje da je na predmetnoj lokaciji ova grupa od pet lica doletjela državnim vazduhoplovom policijskih snaga Republike Srbije i da je o tom letu bila upoznata i logistički ga skrivala Uprava policije Crne Gore, svjesno kršeći Zakon.

Boljević je u sklopu prijave citirao i članove Zakona o vazdušnom saobraćaju u kojima se navodi:

Član 15

*Slijetanje ili polijetanje vazduhoplova u međunarodnom vazdušnom saobraaju dozvoljeno je samo na i sa međunarodnih aerodroma, a izuzetno i drugih aerodroma koji nijesu određeni za međunarodni vazdušni saobraj, ako operator aerodroma obezbijedi primjenu propisa o prelasku državne granice, o sopstvenom trošku.

*Međunarodne aerodrome iz stava 1 ovog ćlana određuje Vlada.

Odobrenje za let u crnogorskom vazdušnom prostoru za strane vazduhoplove

Član 16

*Strani vazduhoplovi mogu da lete u crnogorskom vazdušnom prostoru samo na osnovu odobrenja

*Odobrenje iz stava 1 ovog člana izdaje za:

*strane državne vazduhoplove, organ državne uprave nadležan za vanjske poslove, uz saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove odbrane.

”Kako kamp Sektora policije posebne namjene na Zlatici nikad nije aplicirao niti na drugi način dobio dozvolu od strane Agencije za civilno vazduhoplovstvo da predmetna lokacija bude korišćen kao aerodrom, heliodrom ili letilište, kako za domaće tako i za međunarodne letove, to se ovim navodima iz saopštenja, potvrđuje postojanje djela kojim je direktor policije Crne Gore sa navedenim najbližim saradnicima dana 03.08.22. godine svjstan svog nezakonitog postupanja, stavio van snage Zakon o Vazdušnom saobraćaju i prateća podzakonska akta koje tretiraju uslove i način letjenja u Crnoj Gori i u trajanju od 10h, u periodu od 07h do 17h donosio odluke i upravljao vazdušnim saobraćajem na dijelu vazdušnog prostora Crne Gore, shodno svom nahođenju i interesu i potrebama lica stranih državljana, protivno interesima Crne Gore, vladavini i poštovanju zakona i zakonitosti u postupanju”, naveo je Boljević u prijavi.

Takođe, kako je dodao, saopštenjem policije se potvrđuje da naveden lica nijesu, niti su mogla preći granicu i biti kontrolisana u skladu sa zakonoim, jer zakon o graničnoj kontroli predviđa da grupa lica koja vrši prelaz granice van graničnog prelaza za to mora imati odobrenje koje, izdaje policija uz saglasnost organa uprave nadležnog za poslove carine i lučke kapetanije, sa rokom važenja od godinu dana.

”Ovaj član je pisan i shodno organima čija je saglasnost potrebna, namijenjen je pomorcima i slučajevima kada se granica prelazi na brodu usidrenom u nekoj od crnogorskih luka i ne može se odnositi na druga fizička i sveštena lica, jer nije logično i prihvatljivo poimanje da je zakonodavac propisa da za vjerske službenike ili štićene ličnosti, postoji potreba da lučka kapetanija daje saglasnost za prelazak granice na kopnu.

Iz svega navedenog nesporno se zaključuje da je ovim saopštenjem Uprave policije priznala izvršenja djela iz člana 405 stav 3 u vezi stava 2 Krivičnog zakonika Crne Gore (“Sl. list RCG”, br. 70/2003, 13/2004 – ispr. i 47/2006 i “Sl. list CG”, br. 40/2008, 25/2010, 32/2011, 64/2011 – dr. zakon, 40/2013, 56/2013 – ispr., 14/2015, 42/2015, 58/2015 – dr. zakon, 44/2017, 49/2018 i 3/2020) za koje postoji više nego osnovana sumnja da je izvršeno dana 03.08.2022. godine od strane taksativno navedenih lica”, zaključio je Boljević u KP.

.

IZVOR:
Antena M