Domaći zadatak za Svaštoljubljenije i Manastirku PKNS i etničkog čišćenja (grupni rad)

Piše : Sreten Vujović

Prilog: Riječnik za strance u Crnoj Gori

 

„Aktuelne vlada nema nikakve veze sa događajima u Srebrenici“,

kazao je premijer Zdravko Krivokapić.

 

Ako bi sporadi razumijevanja Manastirka i njen argat imali česove velje ili male nuždevitosti, neka se komotno jave,  sa najbližeg pokliča, bilo kojem studentu FCJK koji će  se dragovoljno ponuditi da bude dragoman i rastolkuje, mnjenije   sa nepstojećeg crnogorskog jezika.

 

Tekst za  domaći rad:

Je li ovaj čovjek šenuo sa uma, ili mu samo noge bazde? Možda je uzeo Dakinu „kominu“ pa aveta, ka da je pao sa petra? Bolje bi bilo da Svaštoljubljenije česovim urivkom sputa Leposavka pri česovome oberu, da  mu ko  ‘rtenicu ne prerepi! A mogao bi mu ko dofatiti i onaj kotalac, što mu streca kad gođpočne mastiti! A masti, brate, grdno masti! Onda bi mi morali da plaćamo mediga i da ga vizitajemo dok je vezan za koćetu! Morali bi odriješiti kesu i za maraguna da mu napravi pomoćnu nogu, onakvu, kakvu je imao i V.K. (Vuk Krivorepi) i osobitu karijegu da  malo počine  kad prispije uvar od  dnevi, da se malo udendeči!  Dako bi sepripovrnuo ivrnuo  doma pa da počinemo!

Zanago, ni mi nemamo  ničesove  veze sa Aušvicom, Dahau-om, Mathauzenom, pa nemamo prava zboriti da genocida nije bilo, jer bi nam se jezik veza na mrtvi uzao od tolikog nesojlukada ga više niko nebi  mogao razdriješiti!  Mi nemamo  ničesove veze ni sa rođenjem Svaštoljubljenija, pa priznajemo da nas i on klinči  za Vezirov most, da se jedanak pravi bezgriješnijem, a do juče smo bili na istu pinjatu i isti vagan!

 

Riječnik za strance u Crnoj Gori:

 

 

 • argat-nekvalifikovani pomoćnik
 • sporadi-zbog,radi
 • česove-neke
 • velje-velike
 • nuždevitosti-potrebe
 • poklič-najuzvišenije mjesto (brda) za usmenjo prenošenje poruka (oooo, Jovane, jesi li vrnuo braveee!)
 • dragoman-tumač
 • rastolkuje-rastumači
 • šenuo-sišao sa uma
 • bazde-smrde
 • aveta-blesavi, budalesa
 • urivkom-konopom
 • sputa-veže
 • oberu-gornji dio livade, uzvišenje
 • ‘rtenicu-leđa (gornji dio)
 • prerepi- pretuče, prebije (sve do trtične kosti)
 • kotalac-ključna kost
 • streca-prvavi kikove, grčeve, prepada se
 • masti-laže
 • mediga-ljekara
 • vizitajemo-pośećujemo
 • koćetu-krevet
 • Krivorepi-sakati, hendikepirani
 • karijegu-stolicu
 • uvar od dnevi-kada se stoka vraća u podne radi muže i odmora (korist od dana)
 • udendeči-ispruži, ne obraćajući pažnju na okolinu (kao da je ukočen)
 • pripovrnuo-došao sebi iz nesvijesti
 • vrnuo-vratio
 • Zanago-zaista
 • zboriti-govoriti
 • ničesove-nikakve
 • mrtvi uzao-mrtvi čvor
 • nesojluka-nečovještva
 • razdriješiti-razvezati
 • klinči-zakiva (ekserima-klincima)
 • jedanak-istovremeno
 • pravi-pretvara
 • pinjata-šerpa
 • vagan-zdjela iz koje jede cijela famelja