12/05/2022

Vlada je donijela Odluku o dodjeli koncesije „Carinvest-u“

Vlada Crne Gore je, na 67. sjednici održanoj 20. aprila 2022. godine kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, usvojila Informaciju o rješavanju pitanja daljeg statusa sopstvenih akcija Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić. U Informaciji se navodi da je Elektroprivreda Crne Gore akcionarsko društvo u kome je Država vlasnik 88,65 odsto akcijskog kapitala, a od 26. 09. 2019. godine po osnovu istog ima cca 98 odsto upravljačkih i svih ostlih akcija koje iz toga proizilaze. EPCG je a 26. 09. 2019. godine stekla 11.813.238 sopstvenih akcija koje su vrijednosti 10 odsto osnovnog kapitala. Ove akcije ne daju pravo glasa, pravo na dividendu i druga prava i ne računaju se u kvorum Skupštine pa Država kao većinski akcionar po tom osnovu de facto stiče uvećano učešće u EPCG. Ove sopstvene akcije EPCG je stekla odlukama Skupštine akcionara odnosno većinskog vlasnika – Države i Odbora direktora u postupku realizacije odredbi Ugovora o izvršenju put opcije zaključenog između Države i kompanije A2A. EPCG je dužna, u skladu sa  Zakonom o privrednim društvima, iste otuđiti u roku od tri godine (najkasnije do 26. 09. 2022. godine) ili će biti poništene uz adekvatno smanjenje akcijskog kapitala. Tim povodom, zadužena je Elektroprivreda da nastavi sa postupkom otuđenja sopstvenih akcija putem prodaje strateškom partneru, kao poznatom sticaocu, kako ne bi došlo do umanjenja kapitala i gubitka uloženih novčanih sredstava društva. Rok za realizaciju obaveze je 30. jun 2022. godine. Kompanija je zadužena i da obezbijedi procijenu investicione, fer tržišne i tržišne vrijednosti sopstvenih akcija, kroz Elaborat urađen od strane referentnog ovlašćenog obrađivača.  Ministarstvo kapitalnih investicija je zaduženo da formira Pregovarački tim koji će zastupati Elektroprivredu u postupku pronalaženja strateškog partnera sa jasno definisanim kriterijumima prilikom izbora.  

 

Vlada se upoznala sa Informacijom o preporukama za poboljšanje učinka odbora direktora kroz jasne kriterijume za članstvo. U Informaciji su istaknuti ključni kriterijumi za izbor članova odbora direktora koji se odnose na minimum nivoa kvalifikacija obrazovanja, godine radnog iskustva u djelatnosti društva ili u drugim djelatnostima, kao i to da član odbora direktora u privrednim društvima u većinskom vlasništvu države ne može obavljati funkciju u političkoj partiji. Tim povodom, Vlada je usvojila zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da intenzivira aktivnosti i obavi dodatne konsultacije sa ministarstvima ekonomskog razvoja, kapitalnih investicija, te javne uprave, digitalnog društva i medija u vezi sa predloženim kriterijumima za izbor kvalifikivanih članova odbora direktora u privrednim društvima u većinskom vlasništvu države, nakon čega će Vladi biti dostavljen konačan predlog na usvajanje.

 

Utvrđen je Predlog zakona o potvrđivanju Singapurskog ugovora o žigovnom pravu. Osnovna karakteristika Singapurskog ugovora je pojednostavljivanje i usklađivanje administrativnih postupaka za podnošenje nacionalnih ili međunarodnih prijava za robu i usluge. Za svaki od postupaka Singapurski ugovor predviđa listu formalnih uslova koju je ugovorna strana odnosno organ nadležan za prijem prijave dužan da ispuni. Singapurski ugovor takođe dovodi do pojednostavljivanja samog postupka pa tako predviđa prihvatanje prijava za više klasa što dalje znači da se jedna prijava može odnositi na više roba ili usluga, bez obzira da li one pripadaju jednoj klasi ili se odnose na više klasa Ničanske klasifikacije. Cilj donošenja Zakona je unapređenje sistema podnošenja prijava za registraciju žigova, kao i poboljšanje pravne sigurnosti za podnosioce prijava i nosioce žigova. Takođe, potvrđivanje Singapurskog ugovora o žigovnom pravu, jedan je od zahtjeva Evropske unije u postupku pridruživanja Crne Gore.

 

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti poljoprivrede jul-decembar 2021. godine. U dokumentu je detaljno opisano osam prioritetnih projekata iz oblasti poljoprivrede, njihov trenutni status realizacije, planirane aktivnosti u 2022. godini, kao i obaveze državnih organa po tom osnovu.

 

Usvojena je Informacija o učešću Crne Gore na Svjetskoj izložbi Expo 2025 Osaka. U Informaciji se navodi da će se naredna Svjetska izložba održati u Osaki, Japan, u periodu od 13. aprila do 13. oktobra 2025. godine pod krovnom temom „Dizajniranje društva budućnosti za naše živote“ koja obuhvata tri podteme: „Spašavanje života“, „Osnaživanje života“ i „Povezivanje života“. Expo 2025 Osaka biće prilika da se sagleda dosadašnji napredak u postizanju UN ciljeva održivog razvoja i ubrzaju inicijative koje su usmjerene ka ispunjenju navedenih ciljeva i da se podrži stvaranje društva zasnovanog na principima održivosti, inkluzivnosti i različitosti. Tema Expo 2025 treba da donese odgovore na izazove vremena u kojem živimo, a koje karakterišu pojave novih društvenih izazova, uključujući produbljivanje ekonomskog jaza i pojačani sukobi, ali i razvijanje naučnih tehnologija, uključujući vještačku inteligenciju i biotehnologiju koje bi trebalo da donesu pozitivne promjene, poput produženja životnog vijeka. S tim u vezi, Vlada je zadužila Ministarstvo ekonomskog razvoja da koordinira projektne aktivnosti i da potvrdi učešće Crne Gore na Svjetskoj izložbi Expo 2025 Osaka.

 

Vlada je usvojila Informaciju o statusu strateških planova razvoja u jedinicama lokalne samouprave u Crnoj Gori. U diskusiji je naglašeno da je Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija vršilo redovni upravni nadzor nad primjenom Zakona o lokalnoj samoupravi u svim jedinicama lokalne samouprave, u pogledu primjene odredbi člana kojim je propisano da Skupština opštine donosi strateški plan razvoja opštine. Konstatovano je da osam skupština opština nijesu usvojile strateške planove razvoja, i to skupštine opština Bijelo Polje, Budva, Mojkovac, Nikšić, Plav, Šavnik, Ulcinj i Žabljak. Strateško planiranje na lokalnom niovu predstavlja osnovni razvojni mehanizam, zahvaljujući kojem se stvaraju uslovi da opštine svrsishodno i planski valorizuju svoje potencijale. Posredstvom primjene mehanizma strateškog plana razvoja konkretno i objektivno se mogu utvrditi izazovi sa kojima se susrijeću lokalne uprave, na osnovu čega se pristupa njihovom rješavanju, a ujedno može se pratiti efikasnost i efektivnost rada lokalnih uprava. U cilju sprečavanja postojanja negativnih pojava neizvršavanja zakonskih obaveza na lokalnom nivou u dužem vremenskom trajanju, Vlada je zadužila Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija i Ministarstvo ekonomskog razvoja da preduzmu mjere upravnog nadzora nad primjenom propisa koji utvrđuju obavezu donošenja strateškog plana razvoja i da do 31. decembra 2022. godine o tome informišu Vladu, kao i da u skladu sa dinamikom postupanja opštine u ovom dijelu preduzmu dalje zakonske mjere.

 

Usvojena je Informacija o predlogu aktivnosti koje je neophodno preduzeti u organima državne uprave u cilju podizanja sajber bezbjednosti na veći nivo. U procesu digitalizacije i virtuelizacije posebna pažnja mora se posvetiti zaštiti digitalnih servisa preko kojih se vrši razmjena osjetljivih podataka, obavljaju finansijske transakcije i slično. Imajući u vidu da je evidentan povećani intenzitet sajber napada, Savjet za informacionu bezbjednost dao je preporuke da se intenzivira realizacija aktivnosti iz Akcionog plana Strategije sajber bezbjednosti 2022-2026, kao i da se preduzmu određeni koraci kako bi svi akteri bili spremniji da odgovore na prijetnje i izazove, a koji, između ostalog, podrazumijevaju: pripremanje materijala za obuke iz oblasti sajber bezbjednosti sa pratećim uputstvima, realizaciju prve sajber vježbe, ažuriranje liste lokalnih CIRT timova, kao i formiranje interesornog operativnog tima za podršku u rješavanju sajber incidenata.

 

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi potpisivanja Drugog dodatnog protokola uz Konvenciju o računarskom kriminalu o unaprijeđenoj saradnji i otkrivanju elelkronskih dokaza i prihvatila tekst Protokola. Prepoznajući sve veću upotrebu informacione i komunikacione tehnologije, uključujući internet usluge, i rastući računarski kriminal koji predstavlja prijetnju demokratiji i vladavini prava i koji mnoge države smatraju i prijetnjom po ljudska prava, Protokol za cilj ima da dodatno unaprijedi saradnju u vezi sa računarskim kriminalom i sposobnost organa krivičnog pravosuđa da prikupljaju dokaze u elektronskoj formi za bilo koje krivično djelo za potrebe konkretnih krivičnih istraga ili postupka putem dodatnih alata koji se odnose na efikasniju uzajamnu pomoć i druge oblike saradnje nadležnih organa. Svrha ovog Protokola je da dopuni Konvenciju o računarskom kriminalu, kao i Dodatni protokol uz Konvenciju koji se odnosi na kažnjavanje akata rasizma i ksenofobije učinjenih putem računarskih sistema, čime se omogućava saradnja i u vanrednim situacijama (tj. u situacijama kada postoji značajan i neposredan rizik po život ili bezbjednost bilo kog fizičkog lica), kao i direktna saradnja između nadležnih organa i pružalaca usluga i drugih subjekata.

 

Usvojena je Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za izgradnju mHE na dijelu vodotoka Skrbuša. U Informaciji je navedeno da je, u skladu sa ranijim zaključcima Vlade, koncesionar „Hydro Logistics“ doo u pisanoj formi obaviješten o postojanju razloga za raskid Ugovora i da mu je određen primjeren rok od 90 dana za izvršenje ugovorne obaveze završetka radnji iz II Faze Plana realizacije koji ističe 18. 4. 2022. godine. U međuvremenu, tokom trajanja primjerenog roka, Koncesionar se obratio Ministarstvu kapitalnih investiicija zahtjevom da se razmotri mogućnost revidovanja prethodno donijete odluke, navodeći niz razloga za neizvršavanje ugovorne obaveze. Tim povodom je resorno ministarstvo zaduženo da uputi nalog za inspekcijsku kontrolu nadležnom organu, u cilju provjere ispunjenosti obaveze koncesionara „Hydro Logistics“ u pogledu završetka radnji iz II Faze Plana realizacije, u skladu sa Ugovorom.

 

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena ležišta „Platac”, opština Kotor. U Informaciji se konstatuje da je u postupku javnog nadmetanja dostavljena jedna ponuda, i to d.o.o. „Carinvest“ iz Kotora, koja je nakon sprovedenog vrednovanja po osnovu utvrđenih kriterijuma od strane Tenderske komisije dobila status prvorangiranog ponuđača, sa dodijeljenih 100 bodova. S tim u vezi, Vlada je donijela Odluku o dodjeli koncesije društvu „Carinvest“, prihvatila Ugovor o koncesiji i ovlastila Ministra kapitalnih investicija da, u ime Vlade, potpiše Ugovor.

 

Usvojena je Informacija o isplati sredstava po osnovu člana 2 stav 2 Sporazuma o raskidu Sporazuma o izgradnji, funkcionisanju i transferu (BOT) puta Meljine – Petijevići, broj OV-II-8/2007 od 10. 01. 2007. godine. U Informaciji se podsjeća da je na inicijativu opštine Herceg-Novi o ukidanju naplate putarine na dionici puta Meljine – Petijevići, u skladu sa zaključcima Vlade, sporazumno raskinut Sporazum o izgradnji, funkcionisanju i transferu (BOT) između Opštine, kompanije Universal Monte d. o. o. i Vlade Crne Gore – Ministarstva finansija i socijalnog staranja. U tom kontekstu, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da, po osnovu obaveze predviđene Sporazumom o raskidu, društvu Universal Monte isplati iznos od četiri miliona eura.

 

Vlada je usvojila Izvještaj o sprovođenju Nacionalne strategije rodne ravnopravnosti 2021-2025. sa Akcionim planom za 2021. godinu koji sadrži detaljan pregled i status realizacije planiranih aktivnosti. Budući da su Zakon o Budžetu i Nacionalna strategija, sa Akcionim planom 2021-2022 godine donešeni u trećem kvartalu prošle godine, realizacija predviđenih mjera za 2021. godinu nije mogla biti ostvarena planiranom dinamikom, pa će Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava sa nosiocima mjera sagledati mogućnosti da se pojedine od preostalih mjera realizuju u tekućoj godini. Realizacija aktivnosti iz ovog plana finansirana je uglavnom projektnim sredstvima dugogodišnjih partnerskih međunarodnih organizacija (Misija OEBS-a, Kancelarije UNDP), te donatorskim sredstavima.

Usvojen je Izvještaj o radu Disciplinske komisije za 2021. godinu. U diskusiji je naglašeno da je Disciplinska komisija u izvještajnom periodu imala ukupno 215 predmeta, od kojih je u periodu od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine primila novih 122 predmeta i uz to postupala u izvršenju presuda Upravnog suda u ponovnom postupku u još 14 predmeta. Iz prethodnog perioda prenijeto je 79 predmeta. U tom periodu završeno je ukupno 139 predmeta, a ostalo je neriješeno 76 od kojih je u 31-om (7 predmeta je iz 2021. godine) donijeto rješenje o prekidu disciplinskog postupka shodno Zakona o upravnom postupku.

Read Previous

Abazović predvodi crnogorsku delegaciju na otvaranju Bijenala u Veneciji

Read Next

FCJK obilježava Svjetski dan knjige i autorskih prava