11/30/2023

Vlada će obezbijediti 700.000 eura za potrebe aviohelikopterske jedinice

Vlada je 12. avgusta 2022. godine na telefonskoj sjednici, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova, usvojila Informaciju o obezbjeđenju finansijskih sredstava Ministarstvu unutrašnjih poslova za potrebe aviohelikopterske jedinice.

Takođe, usvojena je i Izmjena zaključaka Vlade Crne Gore broj 04-4807/2 od 03. avgusta 2022. godine u vezi Informacije o preusmjeravanju neutrošenih sredstava u okviru Kapitalnog budžeta Uprave za saobraćaj za 2022. godinu.

“Vlada Crne Gore je usvojila Informaciju o obezbjeđenju finansijskih sredstava Ministarstvu unutrašnjih poslova za potrebe Avio-helikopterske jedinice za gašenje požara.

Zadužuje se Ministarstvo finansija da prusmjeri sredstva u ukupnom iznosu od 700 000 eura sa potrošačke jedinice Ministarstva finansija, sa programa Upravljanje i nadzor nad fiskalnim i finansijskim sistemom, sa potprograma Rezerve sa aktivnosti Upravljanje sredstvima rezervi, sa izdatka 471-0 Tekuća budžetska rezerva iznos od 700 000 eura i to na:

Potrošačku jedinicu Uprava za katastar i državnu imovinu, na Program Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva unutrašnjih poslova, na Potprogram stručni i operativni poslovi Ministarstva unutrašnjih poslova, na Aktivnost objedinjenje javne nabavke Ministarstva unutrašnjih poslova, na izdatak 413-5 rasohdi za gorivo iznos od 100 000 eura;

– i na Potrošačku jedinicu Ministarstvo unutrašnjih poslova, na Program Zaštite i spašavanja, na Potprogram Ublažavanje efekata elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških nesreća, na Aktivnost Aktivnosti zaštite i spašavanja, na izdatak 415-3 tekuće održavanje opreme iznosu od 600 000 eura”, saopštili su iz Vlade.

Kako ističu, Vlada Crne Gore zadužuje Ministarstvo unutrašnjih poslova da u roku od 30 dana dostavi Informaciju o stanju u Avio-helikopterskoj jedinici”, saopštili su iz Vlade.

Vlada Crne Gore zadužuje Ministarstvo unutrašnjih poslova da iznos sredstava od 600 000 eura iz tačke 2. alineja 2 Zaključaka, a u slučaju da ista ne budu utrošena u tekućoj godini za predviđene namjene, budu obuhvaćena Budžetom za 2023.

Read Previous

Rusija ima i spisak prijateljskih zemalja: Na njemu nema Srbije

Read Next

Poslanici danas o nepovjerenju Vladi