12/08/2023

Diskriminacija na radnom mjestu

U organizaciji i pod pokroviteljstvom Evropske komisije, Nacionalnog vijeća za strance u Luksemburgu čiji je predsjednik mr Munir Ramdedović koji dolazi iz Crne Gore, (CNE) i Centra za jednakost (CET), dana 22.09.2022. godine, u “Grande salle” de la Chambre de métiers, održana je konferencija na temu „Diskriminacija na radnom mjestu“. 

 U pitanju je vrlo aktuelna tema jer se zaposlenici, vrlo često, susreću sa različitim oblicima diskriminacije na radnom mjestu. Primarni cilj konferencije bila je namjera da se predmetna problematika detaljno razradi, kako bi se učesnici što bolje upoznali, prevashodno sa samim terminom diskriminacije odnosno šta ista podrazumijeva, kako je prepoznati i kako reagovati u službi zaštite svojih prava u slučaju njene praktične pojave. 

 Uvodnu riječ na konferenciji, u svojstvu jednog od domaćina, imala je zvanična predstavnica Evropske komisije u Luksemburgu, gđa Anne Calteux, koja je pozdravila prisutne i tom prilikom istakla određene opšte napomene koje se tiču predmetne tematike. Takođe upoznala je prisutne sa motivima koji su bili odlučujući da se konferencija ovakvog tipa sprovede, kao i razloge koji su uticali da upravo tema diskriminacije odnosno nejednakog postupanja na poslu, bude predmet ove organizacije.

Nakon uvodnih riječi, publici se obratio Predsjednik CSY (Konferencija Saint-Yves), William Lindsay Simpson,  koji je upoznao prisutne i učesnike sa programom konferencije i rasporedom govornika. Njegovo obraćanje je uključivalo određene smjernice tehničkog karaktera odnosno ukazivanje kojim tokom bi trebalo da se odvija diskusija. Istovremeno, predstavio je sve govornike pojedinačno, kako bi prisutni bili detaljno informisani o njihovim biografijama odnosno preporukama koje ih kvalifikuju za raspravu na teme dnevnog reda.

Sljedeći govornik, bio je uvaženi profesor evropskog radnog prava Luca Ratti, koji se predstavio sa temom “Izazovi u evropskom pravu”. Ovo obraćanje je, kao što i sam naziv govori, sadržavalo analitički osvrt na brojne izazove sa kojima se suočava pravo Evropske unije u opštem smislu i posljedice koje ovi izazovi proizvode. U svom obraćanju, dao je kratku analizu izvora evropskog prava u oblasti borbe protiv diskriminacije, s posebnim akcentom na Direktivi 2000/78 (jednakost na radu); Direktivi 2000/43 (rasa i etničko porijeklo) i na Direktivi 2006/54 (princip jednakosti).  

Zatim, sudija Evropskog suda pravde, Francois Biltgen, kao sljedeći u nizu govornika, održao je predavanje na temu “Konkretni primjeri prava Evropskog suda Pravde”. U ovom izlaganju preovladavali su primjeri sudske prakse Evropskog suda pravde, gdje su prisutni imali mogućnost da se upoznaju sa detaljnim prikazima i procedurama rješavanja konkretnih pravnih situacija u Belgiji, Italiji, Rumuniji i Bugarskoj. Kroz konkretne primjere, gospodin Biltgen je analizirao pravna rješenja u slučaju odsustva akcije žrtve diskriminacije naglašavajući pristup Suda pravde u pogledu diskriminacije na radnom mjestu. 

Nakon toga, riječ je imao Sebastien Tosi, predstavnik Advokatske komore u Luksemburgu. Gospodin Tosi se, u svom obraćanju, osvrnuo na glavne izvore prava u oblasti antidiskrimacije u Luksemburgu. Osim toga, prisutni su mogli čuti zakonsku definiciju diskriminacije na radu, onako kako to predviđa Zakon o radu u Luksemburgu. Isto tako, kroz svoje izlaganje, Tosi je predstavio institucije koje su zadužene za zaštitu žrtava diskriminacije u Luksemburgu I način kako se do njih dolazi. 

Završna riječ na konferenciji pripala je predsjedniku Nacionalnog vijeća za strance Muniru Ramdedoviću, koji je govorio o ulozi Nacionalnog vijeća u odnosu na pitanja od značaja za strance, sa naglaskom na temi diskriminacije na random mjestu. Predsjednik Vijeća se osvrnuo i na ostale uglavnom statusne situacije sa kojima se susreću stranci tokom njihovog boravka u Luksemburgu. On je naglasio kontinuiranu podršku koju Vijeće pruža strancima i iseljenicima olakšavajući im prilagođavanje i integraciju u moderno luksemburško društvo. Isto tako, naglasio da je diskriminacija itekako pristuna, čak i u modernom društvu kakvo je Luksemburg. Nacionalno vijeće, sastavljeno od predstavnika svih stranaca, daće svoje mišljenje u narednom periodu po ovom pitanju. 

Ramdedović je naglasio da će se Nacionalno vijeće u budućnosti zalagati za prava stranaca, a posebno prava naših građana sa Balkana. Na tom polju, Vijeće je već napravilo ozbiljan napredak. Naime, u toku ove godine, Vijeće je izdalo više mišljenja i preporuka o promjeni zakonske legislative u pogledu poboljšanja statusa stranaca (porijeklom van EU) u Luksemburgu. Jedan od tih predloga tiče se ukidanje uslova boravka od 5 godina u Luksemburgu za sticanje mogućnosti glasanja na opštinskim izborima, koji je i usvojen. Drugi predlog sastoji se u ukidanju potrebe dobijanja radne dozvole za one koji su boravak u Luksemburgu dobili putem procedure spajanja porodice, koji je u razmatranju. Osim toga, Vijeće radi na sastavljanju predloga za olakšavanje pristupa školovanju za novopridošle učenike. 

Osim toga, konferenciji su prisustvovala dva bivša predsjednika Nacionalnog vijeća za strance koje je aktuelni predsjednik srdačno pozdravio. Među prisutnima bio je prvi predsjednik Vijeća, Francis Delaporte, koji trenutno obnaša funkciju predsjednika Administrativnog suda u Luksemburgu. Osim njega, na konferenciji je bio i direktni prethodnik gospodina Munira Ramdedovića, gospodin Franco Avena, penzionisani  italijanski izaslanik pri Evropskoj komisiji. 

Na kraju, predsjednik Ramdedović je naglasio da će Vijeće nastaviti da se bori na polju smanjenja diskriminacija i poboljšanja statusa stranaca u Luksemburgu. 

Ove edukativne i korisne teme koje su obrađene na konferenciji naišle su na interesovanje prisutnih kojima je, na kraju omogućeno da učestvuju u diskusiji postavljajući pitanja nekom od prisutnih učesnika kako bi dobili potrebne informacije.

Read Previous

Mještani Morinja blokirali put, protive se postavljanju spomen ploče

Read Next

Markišić: Organska proizvodnja, podrška u pisanju projekata i održiva eksploatacija bilja za razvoj poljoprivrede u Plavu